REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Informacje o Sklepie Internetowym

Sklep internetowy zakupmoc.pl, działa pod adresem www.zakupmoc.pl i prowadzony jest przez Piotr Pisarek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Pcdron Piotr Pisarek” z siedzibą w Poznaniu (61-753) przy ulicy Piaskowej 3A/2, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonego przez Ministra Gospodarki o numerze NIP 7781418228. Adres do korespondencji: Pcdron Piotr Pisarek ul. Piaskowa 3A/2, 61-753 Poznań. Z firmą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym kontakt@zakupmoc.pl oraz numerem telefonu: 574-626-548

II. Strony transakcji

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Piotr Pisarek.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Zakupmoc.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ., Nr 133, poz. 883).
  2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
  3. Zakupmoc.pl przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Piotr Pisarek Pcdron w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, serwisy aukcyjne.
  4. Zakupmoc.pl może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta.
  5. Zakupmoc.pl może udostępniać dane osobowe Klienta osobom trzecim tylko za zgodą Klienta.
  6. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
  9. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Zakupmoc.pl
  10. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie www.zakupmoc.pl w zakładce Polityka prywatności.
  11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
  13. Sklep Internetowy stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

VI. A) Warunki gwarancji udzielonej przez Zakupmoc.pl dla Klienta Sklepu Internetowego

1. Zakupmoc.pl (będący gwarantem) zapewnia sprawne działanie urządzenia na które wydana jest Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Urządzenie uważa się za obciążone wadą fizyczną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi lub nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności urządzenia.
2. Gwarancja obejmuje urządzenia zaopatrzone w poprawnie wypełnioną Kartę Gwarancyjną, którą uznaje się za ważną, jeżeli jest ostemplowana i podpisana przez personel Zakupmoc.pl, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numery seryjne, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od daty wydania Produktu.
4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Zakupmoc.pl nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych potrzebnych do naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Zakupmoc.pl, który może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Wymienione podzespoły i urządzenia przechodzą na własność Zakupmoc.pl. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Klient zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź w opakowaniu, które zapobiegnie przemieszczaniu się lub uszkodzeniu urządzenia. W przypadku gdy Klient nie dostarczy urządzenia w oryginalnym opakowaniu fabrycznym bądź opakowanie nieoryginalne nie będzie dostatecznie chroniło urządzenia przed uszkodzeniami, Klient ponosi ryzyko uszkodzeń urządzania w transporcie. Klient nie ponosi ryzyka uszkodzeń w transporcie, jeżeli urządzenie było transportowane w oryginalnym opakowaniu fabrycznym.
6. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia punktu serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do punktu serwisowego:
a) należycie wypełnioną Kartę Gwarancyjną,
b) niesprawne urządzenie,
c) w miarę możliwości dowód zakupu – paragon lub fakturę,
d) oświadczenie o złożeniu reklamacji; Sklep zachęca do skorzystania w tym celu z Formularza reklamacji.
7. Zakupmoc.pl podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie czternaście (14) dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby sklepu. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych, termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Zakupmoc.pl dołoży wszelkich starań aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
8. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany urządzenia, Zakupmoc.pl zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu lub zbliżone o podobnych lub wyższych parametrach eksploatacyjnych.
9. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
10. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych przez Zakupmoc.pl może mieć miejsce w następujących przypadkach:
a) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
b) uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
c) eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
d) wystąpienia usterek związanych z zainstalowanym oprogramowaniem w przypadku, gdy wynikają one z ingerencji użytkownika (np. usunięcie niezbędnych do funkcjonowania systemu operacyjnego plików, instalacja nieprawidłowych sterowników, działanie wirusów komputerowych itp.),
e) ingerencji osób innych niż przedstawicieli serwisu gwaranta, a polegających na naprawach lub modyfikacjach konstrukcyjnych urządzeń,
f) wadliwego działania urządzeń na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.
g) stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta urządzenia lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
h) dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikłych z rękojmi za wady produktu.